Aurela Ramaj


Email: aurela.ramaj@univlora.edu.al

A. Ramaj është diplomuar në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” në vitin 2009.Fakulteti i Ekonomisë, Dega “Administrim Biznes”. Eshtë pajisur me Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë.
Ne 2013 ka përfunduar studimet Master Shkencor në “Adminisrim Biznes” në Universitetin e Vlorës “I. Qemali”.
Në shtator 2012 është regjistruar në studimet e Doktoraturës pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë Departamenti i Marketingut.
Në 2010 ka filluar punë si pedagoge pranë Universitetit të Vlorës “I.Qemali”, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti “Administrim Biznesi”.
Ka marrë pjesë në Konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka botuar artikuj lidhur me fushën e saj të studimit në revista të njohura e me Bord Editorial.
Pjesëmarrëse në kualifikime e trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.

Emër Mbiemër Aurela Ramaj
E-mail aurela.ramaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Marketing
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Administrim Biznesit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) A. Ramaj është diplomuar në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” në vitin 2009.Fakulteti i Ekonomisë, Dega “Administrim Biznes”. Eshtë pajisur me Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë.
Ne 2013 ka përfunduar studimet Master Shkencor në “Adminisrim Biznes” në Universitetin e Vlorës “I. Qemali”.
Në shtator 2012 është regjistruar në studimet e Doktoraturës pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë Departamenti i Marketingut.
Në 2010 ka filluar punë si pedagoge pranë Universitetit të Vlorës “I.Qemali”, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti “Administrim Biznesi”.
Ka marrë pjesë në Konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka botuar artikuj lidhur me fushën e saj të studimit në revista të njohura e me Bord Editorial.
Pjesëmarrëse në kualifikime e trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Fusha e kërkimit shkencor është Database Marketing dhe roli i saj në Menaxhimin e Marrëdhënieve me Konsumatorin.DBM &CRM
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor Bazat e Marketingut
Marketingu i shërbimeve
Menaxhimi i shitjeve dhe shpërndarja
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Promocioni i shitjeve
Botimet – Ramaj,A. Shtator 2013 Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4, No.11, fq.58. Autore e pare me artikullin “DBM Use as a Tool of Knowledge Management within Firms in Albania” ISSN 203-9340 (Print) ISSN 2039-2117 (Online).
-Ramaj,A. Janar 2013 Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume 4, Number 1,fq 323. Autore e katert me artikullin “Nonprofit Organizations: The Impact of Advertising in Fundraising” ISSN: 2039-9340, (mjss@mcser.org)
– Ramaj, A. Tetor 2012 Acta Universitatis Danubius. Economica, Impact Factor 0.02 Volume 8, Number 5,fq 45-55 Botim i Fakultetit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Danubius”, Galaţi, Rumani, Tetor 2012, Autore e katërt me artikullin “An Evalution of Advertising Models in Emergent Countries- Case of Albania” ISSN: 2065-0175 (Print), ISSN: 2067 – 340X (Online), https://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica
– Ramaj, A. Qershor 2012 International Journal of Arts &Science (IJAS). Autore e dytë me artikullin “ICT implementation by financial service firms and barriers faced by them in Albania”.
– Ramaj, A. Journal of Mediterranean Center of Social and Educational Research. Autore e parë me artikullin “Database marketing use as a tool of knowledge management in banking sector in Albania”.
– Ramaj, A. Journal of Mediterranean Center of Social and Educational Research. Autore e dytë me artikullin “Database marketing application and barriers faced by firms in service sector in Albania. A framework for understanding its role in creating competitive advantage

 

Curriculum Vitae