Anila Hima


Email: anila.hima@univlora.edu.al

Jam diplomuar pranë universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në 1999 me rezultate të shkëlqyera, me titullin ‘Mësuese dhe Përkthyese e Gjuhës Angleze’. Menjëherë pas diplomimit kam punuar për dy vjet si asistent pedagoge ku kam qenë lektore e lëndës Teori e Teknikë Përkthimi në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Degën e Gjuhës Angleze.
Kam ndjekur studimet pasuniversitare Master në drejtimin Gjuhësi në Universität GHS Siegen, Gjermani deri në stadin e mikrotezës. Kam punuar për tre vjet si Kryeredaktore dhe përkthyese tek revista shëndetësore Vitrina Mjekësore.
Në 2011 kam filluar sërish mësimdhënien pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe jam lektore e lëndës Histori e Gjuhës Angleze, Sociolinguistikë si dhe Gjuha Angleze si Gjuhë e Huaj, lëndë ndërfakultetore.
Në 29.02.2012 kam filluar studimet doktorale pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamentit të Gjuhësisë. Kam përmbyllur pjesën e parë të studimeve doktorale, ku janë përfunduar me sukses provimet teorike për studimet doktorale pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhësisë, Universiteti i Tiranës.

Emër Mbiemër Anila Hima
E-mail anila.hima@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Gjuhësi, Mësimdhënie e gjuhës angleze, Sociolinguistika variacionale dhe interaksionale
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Jam diplomuar pranë universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në 1999 me rezultate të shkëlqyera, me titullin ‘Mësuese dhe Përkthyese e Gjuhës Angleze’. Menjëherë pas diplomimit kam punuar për dy vjet si asistent pedagoge ku kam qenë lektore e lëndës Teori e Teknikë Përkthimi në Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Degën e Gjuhës Angleze.
Kam ndjekur studimet pasuniversitare Master në drejtimin Gjuhësi në Universität GHS Siegen, Gjermani deri në stadin e mikrotezës. Kam punuar për tre vjet si Kryeredaktore dhe përkthyese tek revista shëndetësore Vitrina Mjekësore.
Në 2011 kam filluar sërish mësimdhënien pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe jam lektore e lëndës Histori e Gjuhës Angleze, Sociolinguistikë si dhe Gjuha Angleze si Gjuhë e Huaj, lëndë ndërfakultetore.
Në 29.02.2012 kam filluar studimet doktorale pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamentit të Gjuhësisë. Kam përmbyllur pjesën e parë të studimeve doktorale, ku janë përfunduar me sukses provimet teorike për studimet doktorale pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhësisë, Universiteti i Tiranës.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Mësimdhënia e gjuhës angleze, Gjuhësia, Sociolinguistika variacionale dhe interaksionale.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka.
Kurse të nivelit Bachelor ENG 265 Historia e Gjuhës Angleze
ENG 358 Sociolinguistika
ENG 193 Fonologjia e Gjuhës Angleze
ENG 131 Gjuha Angleze ndërfakultetore (1)
ENG 132 Gjuha Angleze ndërfakultetore (2)
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka.
Botimet Artikuj për botim:
Hima, Anila (2013) Albanian perceptions of gender differences in English conversations. Për botim në Conference of the International Journal of Arts and Sciences, in electronic format (ISSN 1943-6114).
Hima, Anila (2013) Language and Gender from 1973 to now, towards the future. Për botim në Aktet e Konferencës ndërkombëtare “Research and education – Challenges towards the future”.
Hima, Anila (2013) Ligjërimi politik shqiptar dhe gjinia. Për botim në Aktet e Konferencës shkencore ndërkombëtare “Studime të gjuhës shqipe”.

 

Curriculum Vitae