Aleksandër Prifti


 • Aleksandër Prifti
 • pedagog i jashtëm
 • MSc
 • Shkenca matematike
 • Lektor
 • Fakulteti i Shkencave Teknike
 • Departamenti i Matematikës
 • Ka mbaruar studimet në UT FSHN Matematikë si dhe kursin Pasuniversitar 1 vjeçar po për Matematikë.Ka ushtruar funksione të ndryshme si mësues matematike në shkollat A.Demi,H.Xhelo,J.Minga etj., pedagog i jashtëm në UV I.Qemali, Drejtor shkolle dhe Drejtor i DAR Vlorë.Ka kualifikime të ndryshme dhe trajnime.N
 • Nuk ka bërë pjesë në ndonjë organizatë profesionale
 • Administrim i Arsimit
 • Përdorimi i metodave të Programimit Linear në të ushqyerit
 • Jep lëndën e matematikës në Departamentin e Edukimit CU
 • Jep lëndën Praktikë mësimdhënie në Nivelin Master të matematikës dhe informatikës
 • PRIFTI A. 2007 MËSUESI,MENAXHUESI,LIDERI.Vlorë.EUROPRINT

CURRICULUM VITAE