Aleks Prifti


Email: aleks.prifti@univlora.edu.al

Gjatë periudhës 2003 – 2007 ka kryer studimet e larta me kohë të plotë pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër.
Në vitin 2008 ka fituar titullin “Avokat” me nr. Liçense: 3758 dhe në vitin 2010 është certifikuar nga Ministria e Financave (D.P.A.B)dhe ka fituar titullin “Auditues i brendshëm në sektorin publik”.
Gjatë periudhës 2009-2011 ka kryer studimet pasuniversitare me kohë të plotë në Shkencat Juridiko-Penale dhe ka fituar Diplomën: “Master i Nivelit të Dytë”.
Aktualisht vazhdon studimet e Ciklit të Tretë në Shkencat Juridiko-Penale, pranë Departamentit të së Drejtës Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Emër Mbiemër Aleks PRIFTI
E-mail aleks.prifti@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MND (Doktorant)
Fusha/fushat studimore Shkencat juridiko-penale
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Gjatë periudhës 2003 – 2007 ka kryer studimet e larta me kohë të plotë pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër.
Në vitin 2008 ka fituar titullin “Avokat” me nr. Liçense: 3758 dhe në vitin 2010 është certifikuar nga Ministria e Financave (D.P.A.B)dhe ka fituar titullin “Auditues i brendshëm në sektorin publik”.
Gjatë periudhës 2009-2011 ka kryer studimet pasuniversitare me kohë të plotë në Shkencat Juridiko-Penale dhe ka fituar Diplomën: “Master i Nivelit të Dytë”.
Aktualisht vazhdon studimet e Ciklit të Tretë në Shkencat Juridiko-Penale, pranë Departamentit të së Drejtës Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Fokusin e punës kërkimore e ka të përqëndruar në fushën Juridiko-Penale.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka.
Kurse të nivelit Bachelor DRE 211:Penale I – Lektor
DRE 355:Kriminalistikë – Lektor
DRE 212:Penale II – As/Lektor
DRE 311:Procedurë Penale – Lektor (Vjeshtë 2012)
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë DRE 517:Ligji Ndëkombëtar Penal – As/Lektor
INF 410: E Drejta në Infermieri – Lektor
Botimet 1- Prifti,A. (2011) “Rreth Ndëshkueshmërisë së Trafikimit të Njerëzve”. Tirane. Revista Shkencore “Studime juridike“ e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. ISSN 2220-39902- Prifti,A. (2012)“Respektimi i Jetës Private, parë nga optika e Gjykatës së Strasburgut”. Vlore. Revista Shkencore “ACADEMICUS“; INTERNATIONAL SCIENTIFIC JORNUAL, ISSN 2079-3715. Vlore.www.akademicus.edu.al

3- Prifti,A. (2012)“Respektimi i të Drejtave të Njeriut nën Juridiksionin e Bashkimit Europian”. Tirane. Revista Shkencore “AVOKATIA“ e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

4- Prifti,A. (2012)“Krimi ekonomik në sektorin privat”. Vlore. “Buletini Shkencor”, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, univlora.edu.al

5- Prifti,A. (2013)”Ndikimi I politikës rajonale në anëtarësimin në BE”. Shkodër. “Research and education – Challenges towards the Future” (ICRAE 2013), UV “Luigj Gurakuqi” Shkodër.

6- Prifti,A. (2013)”Sfidat drejt turizmit të qëndrueshëm për zhvillimin Rajonal të Qarkut Vlorës”. Rome. European Center of Sustainable Developmen, Rome. Volume 2, NO.4. ISSN 2239-5938 (print), ISSN 2239-6101 (online). Web: https:/ / www.atena.net

7- Prifti,A. (2013) “Shpërdorimi i Detyrës nga Funksionari Publik në Shqipëri”. Prague- Czech Republic. International Journal of Social Sciences,
ISBN: 978-80-905241-6-3. Published by IISES, 2013. www.iises.net

8- Prifti,A. (2013) “Aspektet psiko-sociale, kriminologjike dhe ligjore të Dhunës në Familje në Shqipëri”. USA.
Journal of Law, Policy and Globalization, USA. ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), Vol. 13, 2013. www.iiste.org

9- Prifti,A. (2013) “Modeli i Zhvillimit të Qëndrueshëm bazuar në Zhvillimin Rural”. Itali. Mediterrain Journal of Social Sciences, Italy ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online).

10- Prifti,A. (2013) “Pedofilia në Shqipëri – Fenomen i Izoluar apo “Epidemi”. Itali. Mediterrain Journal of Social Sciences, Italy ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online).

11- Prifti,A. (2013)”Edukim për Zhvillimin e Qëndrueshëm”. Romë.
European Center of Sustainable Developmen, Rome. Volume 2, NO.4. ISSN 2239-5938(print), ISSN 2239-6101 (online). Web: https:/ /www.atena.net

 

Curriculum Vitae