Invoices

[tab][tab_item title=”Invoices  Bachelor 2018 – 2019“]

Invoices – Bachelor – Academic Year 2018 – 2019

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I EKONOMISE

FATURE PER ARKitTIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHENDETIT PUBLIK

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
[/tab_item]
[tab_item title=”Faculty of Economy“]

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Menaxhim Turizmi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Marketing

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Kontabilitet

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Finance

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Ekonomiks

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Administrim Biznesi

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F E

Faturë për arkëtim tarife regjistrimi cikli II studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarife regjistrimi cikli I studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarife program studimi ne shqip _F.E

Faturë për arkëtim tarife program studimi ne anglisht_F.E

Faturë për arkëtim tarife per aplikim transferim studimesh ne UV dhe program te dyte

Faturë për arkëtim tarife per aplikim transferim studimesh (jashte UV)

Faturë për arkëtim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj _F.E

Faturë për arkëtim suplement diplome _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash kopje e dyte _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash cikli II studimeve _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash cikli I studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarifë karton diplome cikli I&II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok. brenda vendit _F.E

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.jashtë vendit _F.E

Faturë për arkëtim tarifë kopje diplome cikli I&II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë listë notash e pjesshme _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, administrim publik,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, administrim publik,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, ekonomiks në sipërmarrje,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, ekonomiks në sipërmarrje,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, kontabilitet,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, kontabilitet,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, marketing,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, marketing,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, sipërmarrje në turizëm,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, sipërmarrje në turizëm,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, administrim publik,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, administrim publik,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, ekonomiks ne sipermarrje,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, ekonomiks ne sipermarrje,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, kontabilitet,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, kontabilitet,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, marketing,kësti I_F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, marketing,kësti II_F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, sipermarrje ne turizem,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, sipermarrje ne turizem,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, administrim biznes,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, administrim-biznes,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, ekonomiks,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, ekonomiks,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, pasuri e paluajtshme,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, pasuri e paluajtshme,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, administrim biznes,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, administrim biznes,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, ekonomiks,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, ekonomiks,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, pasuri te paluajtshme,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, pasuri te paluajtshme,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë program studimi në një lëndë _F.E

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor _F.E

Faturë për arkëtim tarifë vertetim studenti_F.E

[/tab_item]
[tab_item title=”Faculty of Public Health“]

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Infermieri e Pergjithshme
Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Infermieri

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash kopje e dyte_F.SH.P

Faturë për arkëtim bachelor tarifë regjistrimi F.SH.P

Fature per arketim tarife suplement diplome_F.SH.P

Fature per arketim tarife regjistrimi cikli II_F.SH.P

Fature per arketim tarife regjistrimi cikli I_F.SH.P

Fature per arketim tarife program studimi ne shqip_F.SH.P

Fature per arketim tarife program studimi ne anglisht_F.SH.P
Fature per arketim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli II_F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli I_F.SH.P

Fature per arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne ( UV) dhe program te dyte_F.SH.P

Fature per arketim tarife aplikim transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë karton diplome cikli I&II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.brenda vendit_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.jashte vendit_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë kopje diplome cikli I&II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë listë notash e pjesshme_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri kirurgjikale, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri kirurgjikale, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri patologjike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri patologjike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri pediatrike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri pediatrike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri kirurgjikale, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri kirurgjikale, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri patologjike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri patologjike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri pediatrike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri pediatrike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi I, shkenca infermierore, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi I, shkenca infermierore, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi II, shkenca infermierore, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi II, shkenca infermierore, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë program studimi për një lëndë_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në degë II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë vërtetim studenti_F.SH.P
[/tab_item]

[tab_item title=”Faculty of Humanities“]

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Pedagogji e Specializuar

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Histori- Gjeografi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Angelze

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Italiane

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Drejtesi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Mesuesi per arsimin fillor

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Mesuesi per arsimin parashkollor

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F SH H

Fature per arketim tarife suplment diplome_F.SH.H

Fature per arketim tarife regjistrimi ne ciklin II_F.SH.H

Fature per arketim tarife regjistrimi ne ciklin I_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi ne shqip_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi ne anglisht_F.SH.H

Faturë për arketim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.H

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli II_F.SH.H

Fature per arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne UV dhe prog.II_F.SH.H

Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.H

Fature per arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.H

Faturë për arketim certifikate notash cikli I_F.SH.H

Fature per arketim kopje diplome_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, e drejte penale, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, e drejte penale, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe angleze, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe angleze, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe italiane, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi parashkollor, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi parashkollor, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, shkenca administrative, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, shkenca administrative, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, e drejte penale, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe angleze, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe angleze, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe italiane, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe italiane, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, shkenca administrative, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, shkenca administrative, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, edukim, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, edukim, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, gjuhe shqipe, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, gjuhe shqipe, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, marredhenie nderk, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, marredhenie nderk, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, pedagogji, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, pedagogji, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, edukim, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, edukim, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, gjuhe letersi shqipe, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, gjuhe letersi shqipe, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, marredhenie nderk, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, marredhenie nderk, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, pedagogji, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, pedagogji, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim MP, programi I, e drejte penale, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim MP, programi II, mesuesi gjuhe italiane, kesti I_F.SH.H
Master shkencor Programi i pare Kesti I,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti II,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti III,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti IV,Perkethim dhe interpretim

Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.H

Faturë për arketim tarife konfirmim dok. jashte vendit_F.SH.H

Faturë për arketim tarife konfirmim dok._F.SH.H

Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.H

Faturë për arketim tarife regjistrimi ne dege te dyte_F.SH.H

Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.H
[/tab_item]

[tab_item title=”Faculty of Technical Sciences“]

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Studime te avancuara detare

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Studime te avancuara detare

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Mesimedhenje ne arsimin e mesem me biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Mesimedhenje ne arsimin e mesem me biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti III,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti III,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti IV,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti IV,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i pare, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesimedhenje ne arsimin e mesem ne biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Mesimedhenje ne arsimin e mesem ne biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti III,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti IV,Shkenca Kompjuterike

Tarife certifikate notash cikli I

Tarife regjistrimi ne ciklin e dyte te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e trete te studimeve

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Teknologji Informacioni

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Shkenca Kompjuterike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Navigacion

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Navale

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Mekanike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Matematike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Kimi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Elektrike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Informatike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Fizike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Biologji

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F.SH.T

Faturë për arketim kopje diplome_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesimdhenie Kimi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesimdhenie Kimi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi Biologji, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi Biologji, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, operacione industriale, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, operacione industriale, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, studime detare, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, studime detare, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesimdhenie Kimi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesimdhenie Kimi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Biologji, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Biologji, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Informatike, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi matematike, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi matematike, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi ne Informatike, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, operacione industriale, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, operacione industriale, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti III_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti IV_F.SH.T

Faturë për arketim MSC, programi I, biologji mjedisore, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim MSC, programi I, biologji mjedisore, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni brenda vendit_F.SH.T

Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni jashte vendit_F.SH.T

Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.T

Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.T

Faturë tarife per dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.T

Faturë për arketim tarife suplement diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife regjistrimi ne ciklin I _F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne shqip_F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne anglisht_F.SH.T

Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne (UV) dhe program te dyte_F.SH.T

Faturë për arketim tarife aplikimi per transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.T

Faturë për arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.T

Faturë për arketim certifikate notash cikli II_F.SH.T

Faturë për arketim tarife karton diplome doktorature_F.SH.T

[/tab_item]

[tab_item title=”Previous years invoices“]
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL PROGRAM I DYTE, KESTI II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I PARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAl PROGRAM I DYTE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL PROGRAMI I PARE, KESTI I, II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I PARE, KESTI II & III

[/tab_item]

[/tab]