Kurset
Course IDCourse Name
CN 409CESHTJE SPECIALE NE SHKENCAT KOMPJUTACIONALE
CS 421 DIDAKTIKA E INFORMATIKES
FIN 210KONTABILITETI FINANCIAR
MAT 475TEKNIKA TE ZGJIDHJES SE PROBLEMES
MAT 476Metodat e mesimdhenies ne matematike
BIO 160 BOTANIKA E PЁRGJITHSHME
BIO 161ZOOLOGJI INVERTEBRORE
BIO 163BIOLOGJI QELIZORE
BIO 210 BIOLOGJI DETARE
BIO 232BIO-KIMI
BIO 241ANATOMI E NJERIUT
BIO 261ZOOLOGJI VERTEBRORE
BIO 262HISTOLOGJI
BIO 264MIKROBIOLOGJIA E PERGJITHSHME
BIO 271FITOGJEOGRAFI
BIO 312GJENETIKA
BIO 320IHTIOLOGJI
BIO 361BAZAT E EKOLOGJISË
BIO 364FIZIOLOGJIA E BIMEVE
BIO 365FIZIOLOGJIA E GJALLESAVE SHTAZORE
BIO 367BIOTEKNOLOGJI
BIO 368ETOLOGJI
BIO 370HIDROBIOLOGJI
BIO 375ANATOMI E KRAHASUAR
BIO 455EDUKIM SHËNDETËSOR
BIO 465NJOHURI MJEDISI
BIO 476METODIKA E MËSIMDHËNIES SË BIOLOGJISË
BIO 482EVOLUCIONI I BOTËS SË GJALLË
CN 408 METODA PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE SHKENCORE
CN 470INTELIGJENCA ARTIFICIALE
CS 131HYRJE NE PROGRAMIM
CS 160SISTEME ELEKTRONIKE DHE RRJETA LOGJIKE
CS 231PROGRAMIM NE C++
CS 232PROGRAMIM NE JAVA
CS 234PROGRAMIM NE JAVA DHE NDERFAQE PERDORUESI
CS 240STRUKTURE TE DHENASH DHE ALGORITMIKE
CS 246TELEKOMUNIKACION
CS 247HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE
CS 250SISTEME OPERATIVE
CS 251PROGRAMIM WEB
CS 261PROJEKTIMI DHE ANALIZA E ALGORITMAVE
CS 302KRIPTOGRAFI
CS 322TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA INTERAKTIVE
CS 323ANIMACIONE KOMPJUTERIKE
CS 335Projektimi i Nderfaqeve Kompjuter-Njeri ne Platformen VB-NET
CS 337PROJEKTIMI I SOFTUEREVE
CS 343TEORIA KOMPJUTACIONALE
CS 344SISTEME TE MENAXHIMIT TE INFORMACIONIT
CS 345BAZA TE DHENASH
CS 346SIGURIA E SISTEMEVE KOMPJUTERIKE
CS 348ARKITEKTURE KOMPJUTERI
CS 349Kompilatoret
CS 351APLIKACIONE WEB
CS 352PROGRAMIMI KONKURRENT
CS 353MENAXHIM PROJEKTI
CS 370HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE
CS 378INXHINIERIA SOFTWARE
CS 398TEZE DIPLOME
CS 446PERDORIMI I TEKNOLOGJISE NE MESIMDHENIE
CS 461DIDAKTIKA E PROGRAMACIONIT
CS 475HISTORIA E MENDIMIT SHKENCOR PERENDIMOR
CS 490PRAKTIKE NE MESIMDHENIE
CS 498TEZE DIPLOME
CSE 130Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
CST 130Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
DET 121HARTOGRAFIA LUNDRIMORE
DET 131EKOLOGJIA DETARE
DET 132Historia e Artit Detar
DET 211STANDARTET E SIGURISE DETARE
DET 212Meteorologji-Oqeanografi
DET 213Lundrimi Bregdetar
DET 215BAZAT E NJOHJES SE ANIJES
DET 221DREJTIM ANIJE
DET 222Operacionet e Emergjences ne Anije dhe Kujdesi per Jeten
DET 223APARATURAT NAVIGACIONALE
DET 311NAVIGACIONI ELEKTRONIK
DET 312ASTRONOMIA DETARE
DET 313TEORIA DHE TEKNIKA E TRANSPORTIT DETAR
DET 314Radiokomunikimi Detar
DET 321Manaxhim Anije
DET 322 E Drejta Detare
DET 324TEKNIKA DHE MENAXHIM PESHKIMI
DET 325Praktike Lundrimore
DET 398 Projekt Diplome
DET 410SIGURIA E INTEGRUAR DETARE
DET 420SISTEMET INXHINIERIKE DHE APLIKIMI SOFTWARE NE ANIJE
DET 430EKONOMI E TRANSPORTIT DETAR
DET 440OPERACIONE DHE MENAXHIM PORTUAL
DET 450ADMINISTRIMI I NDOTJEVE DETARE
DET 460POLITIKAT & ADMINISTRATA DETARE
DET 470NAVIGACION I AVANCUAR INTEGRAL
DET 475Strategjia e Menaxhimit Detar
DET 480RREGULLAT TREGETARETE TE TRANSPORTIT DETAR
DET 490PRAKTIKE PROFESIONALE
DET 498TEZE DIPLOME
ECN 170MIKROEKONOMI
ECN 270MAKROEKONOMI
ECN 281BAZAT NE EKONOMIS
ECN 370EKONOMETRI
EDU 440BAZAT PEDAGOGJIKETE EDUKIMIT