VKM Nr.868, datë 23.10.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.638, datë 22.07.2015, të Këshillit të Ministrave, Për Kuotat e Pranimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Programet e Studimeve të Ciklit të Parë, në Programet e Studimeve Jouniversitare Profesionale dhe në Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016

VKM

Sorry, this entry is only available in Albanian.