STAT 441- MODELIMI FINANCIAR DHE MENAXHIMI I RISKUT


KURSI:                             Master i Shkencave Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Regres jo i parametrizuar dhe kurba e lemuar. Modelimi i avancuar i serive kohore dhe parashikimi. Masat e rrezikut të tregut. Modelimi i perafrimeve substanciale dhe empirike në tregjet financiare. Strategjitë statistikore tregtare.