STAT 380 – Aplikim te Analizes se Regresit


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike
NGARKESA: Semester duration 15 weeks
  Lectures 4 hour/week
  Seminares 2 hour/week
  Laboratory work 1 hour/week
  Kredite 8

 

Pershkrimi i kursit:

Një hyrje në teorine e regresit. Motivimi shembuj, objektivat e regres Analiza. Regresioni linear i thjeshte.   Modeli i regresionit. Vlerësimi i koeficienteve te regresionit dhe konkluzione,   vleresimi i gabimit për koeficientët e regresionit. Analiza e   variancës drejt regresit   dhe testet statistikore. Korrelacioni,   vlerësime përmirësuese. Një hyrje në regresionin   e shumëfishtë linear .Analiza e qasjes së variancës drejt regresit dhe F-teste të përgjithshme lineare. Aplikimi   i     tyre ne programet R dhe SPSS.