STAT 263 – Statistika e aplikuar


Kredite 8

Ngarkesa:         3/2

Kursi:Bachelor ne Shkenca Aktuaristike

Pershkrimi i lendes:Trajtimi i njohurive baze te analizes së regresit. Regresi linear i thjeshtë, regresi i shumëfishtë.

Analiza e variancës. Analiza e faktorëve të modelit. Ndërtimi i modelit dhe efektet e ndikimit të koefiçentëve në të. Metodat parametrike të analizës.

Kapitulli 1: Regresi i thjeshte linear dhe korelacioni

Modeli i   thjeshtë Regresi i   thjeshtë linear

Korelacioni Disa zbatime të regresit

Fit Test Regresi i   shumëfishtë.

Metoda e katroreve me të vegjël për vlerësimin e parametrave Analiza e mbetjeve

Kapitulli 2 Regresi i   shumfishte

Matrica e regresit të shumfishtë linear

Testimi i hipotezave për regresin e shmëfishtë

Testi për koeficintët   e regresit dhe nënbashkësine e koeficietëve. Intervali i besimit për regresin e shumfishtë

Analiza e mbetjeve

Aspekte të modelit e regresit të shumëfishtë

Multikolineariteti

Kapitulli 3: Analiza e një faktori   të vetëm. Analiza e varianceës

Analiza e variancës

Metoda ANOVA

Analizae mbetjeve dhe modeli i kërkuar. ANOVA dhe variance e komponentëve

Kapitulli 4: Ndikimi të Efekteve të rastit në model

.Designe dhe analiza satistikore

Krahasimet e shumefishta, analizae mbetjeve

Metoda Tuke’y Statistika joparametrike, ranku i transformimit.

Përshkrimi i testit Gabimi i   llojit të dytë, t-testi. Wilcoxon Rank-san test.

Kapitulli 5: Metoda joparametrike në analizën e variancës

Metoda joparametrike në analizën e variancës

Statistika e kontrollitStatistical   control chats

Analiza në kontrollin chats. Zona kritike për Wilcoxon – Ranksan test. Faktorët e kontrollit   për ndërtimin e variablave control-chats