SHK 420 – Komunikim dhe Teknologji Informacioni ne Edukim


KURSI:                          M.p ne Matematike-Fizike

NGARKESA:

Semestri :

Leksione:                      Four sessions / week, 1 hour / session

Seminare                      Two sessions / week, 1 hour / session

Detyra Kursi               3 homework during the semester

 

 

Pershkrimi i Kursit

Ne kete kurs do te studiohen aplikimet te teknologjise se informacionit dhe komunikimit (TIK) ne procesin e edukimit.  Një objektiv kryesor i kursit eshte pervetesimi i aftesive  e nevojshme dhe adoptimi i  qendrimeve ne qasjet themelore (modelet) per perdorimin e TIK-ut ne procesin e te mesuarit