PSI 450 – BAZAT PSIKOLOGJIKE TE EDUKIMIT


Kredite 8

Ngarkesa: 4/2

Qëllimi i kursit

Lenda” Bazat psikologjike te edukimit “, zhvillohet ne programet e studimeve Master shkencor ne Edukim dhe ne programin master profesional ne mesimdhenien e ciklit fillor me drejtim minor parashkollor,dhe ne masterat profesionale te mesimdhenies se:gjuheve te huaja ,informatikes,matematike – fizikes,biologjise dhe kimise.

Permbajtja e kursit

 • ZHVILLIMI DHE TË NXËNIT
 • PSIKOLOGJI E ZBATUAR NË MËSIMDHËNIE
 • MËSIMDHËNIA PËR TË MENDUARIT KRITIK
 • Rreth të menduarit kritik dhe zhvillimit të tij si proces dhe si lëndë
 • Procesi përmes të cilit arrihet te të menduarit kritik
 • .Gjedhe mësimdhënieje përmes strukturës E.R.R
 • Teknika e pyetjeve dhe vlerësimi
 • Të shkruarit dhe të menduarit kritik
 • Teknika që zhvillojnë të menduarit kritik në procesin e të shkruarit
 • Teknika të tjera për zhvillimin e të menduarit kritik gjatë procesit të të lexuarit dhe te shkruarit
 • Organizuesit grafikë dhe zbatimi i tyre në procesin e zhvillimit të të menduarit kritik

•   Nga shkrimi i lirë tek eseja