NAV 520 – BESUESHMERIA E SISTEMEVE DETARE


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 4 ore
  Seminare 2   ore
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Nje veshtrim i shkurter i probabilitetit, statistikes, analiza e tregut dhe elemente te manaxhimit financiar. Prezantimi i plote i metodave dhe teknikave te analizes se besueshmerise. Besueshmeria detare, vlefshmeria, mirembajtja, zevendesimi dhe vendimet per riparim. Analiza e sigurise dhe e rriskut. Teoria FMEA, pema e deshtimeve dhe analiza e pemes se ngjarjeve Aplikime detare.