NAV 515 – ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KANTIERIT DETAR


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 3  ore
  Seminare 2   ore
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Analiza e tregut dhe sistemet e prodhimit.  Koncepte kryesore në lidhje me statistikën shpërndarjen probabilitare, kontrollin e hipotezave, kontrolli i saktësisë Saktesia e punimeve teknologjike navale dhe aplikimet e statistikes ne prodhimin e anijeve. Fazat e prodhimit te anijes. Strategjite e ndertimit, fazat e prodhimit dhe produktit. Shtrirja e kantierit dhe repartet kryesore te tij. Teknikat e menaxhimit te projektit dhe planifikimi i kapaciteteve. Menaxhimi i prodhimit dhe inventarizimit. Planifikimi i kerkesave per materialet, planifikimi i burimeve te prodhimit, prodhimi ne kohe, teknikat e optimizmit te prodhimit. Organizimi i projektit dhe prodhimit. Projektimi per prodhimin. Siguria ne pune ne industrine e prodhimit te anijeve. Menaxhimi total i cilesise. Standardet e cilesise. Familja e standardeve ISO te cilesise  dhe anatomia e kesaj serie. Percaktimi i kostove ne prodhimin e anijeve. Sistemet e automatizuara te prodhimit ne industrine e prodhimit te anijeve. Organizimi dhe funksionimi i kantiereve te mjeteve te vogla detare.