NAV 480 – PRAKTIKE PROFESIONALE


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 0  ore
  Seminare 8   ore
  Detyra Kursi  
  Pune Laboratori —–

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Njohje me strukturat dhe detyrat e strukturave portale, me dokumentacionin teknik te nje anije dhe me organikat e saj, me strukturat dhe repartet e nje kantieri te riparimit te anijeve.

Vëzhgimi i sektoreve krysore prodhues te nje kantieri qe merret me ndertimin e anijes, punimeve matese, i procesit teknologjik te përgatitjes se detaleve te trupit, i repartit te montim – saldimeve, i procesit teknologjik te punimeve riparuse ne skafin e anijes, i procesit teknologjik te leshimit te anijes ne uje, i pajisjeve mekanike, elektronike dhe te navigimit ne nje anije konkrete.

Vëzhgimi i provave te dorëzimit te anijes, perfshi dhe proven e stabilitetit te anijes. Përgatitja e anijes per leshim / ndalim. Mirembajtja  dhe shfrytëzimi i instalimit anijor te fuqise dhe sistemeve dhe mekanizmave te anijes.

Njohje me strukturat dhe detyrat e sektoreve induastiale te tilla si: TEC, Petrolifera, Porti i Vlores, Jahteve, Peshkimit, Porti i Durresit dhe Porto – Palermos. Njohje me ndërmarrjet e vogla private dhe aktivitet industrial.