NAV 450 – MENAXHIMI I PROJEKTIT INUSTRIAL


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 3  ore
  Seminare 2   ore
  Detyra Kursi  
  Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Elementet baze për menaxhimin e një projekti. Menaxhimi dhe proceset. Fushat e dijes se menaxhimit te projekteve. Menaxhimi i integrimit te projektit. Menaxhimi i shtrirjes se projektit. Menaxhimi i kohës se projektit. Menaxhimi i kostos se projektit. Menaxhimi i cilësisë se projektit. Menaxhimi i burimeve njerëzore te projektit. Menaxhimi i komunikimeve te projektit.

Menaxhimi i riskut te projektit. Menaxhimi i prokurimit/kontraktimit te projektit. Aktet ligjore dhe nënligjore te fushës menaxheriale. Aplikime konkret nga fusha e industrie navale dhe industriale ne përgjithësi (prodhimit)