NAV 440 – OPERACIONE INDUSTRIALE DHE NAVALE


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 4    ore
  Seminare 3    ore
  Detyra Kursi 1 (nje)
  Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Operacionet baze te organizimit te proceseve industriale dhe navale. Organizimi, funksionimi dhe strukturat prodhuese industriale dhe navale Operacionet gjate cikleve teknologjike industriale (prodhimi i detaleve te unifikuara dhe standarde te industrise mekanike- lidhjet me bullona, kiavetat, slicat, transmisionet, boshtet, akset etj.) Operacionet gjate cikleve teknologjike industriale navale (prodhimi i detaleve te unifikuara dhe standarde te industrise navale- veshja e jashtem, stringerat- kuvertat, bashi, kici e tjera). Operacionet e standardizimit   te lidhjet me bulonave, kiavetave, slicave, transmisioneve, boshteve, akseve e tjera si dhe te elementeve te veshjes se jashtem, stringerave- kuver tave, basheve, kicit e tjera). Klasifikimi, dallimet dhe te perbashketa midis operacioneve industriale dhe navale Operacione industriale dhe navale prodhuese, shfrytezuese, riparueses, testuese karakteristikat dhe provat. Kerkesat teknike dhe cilesite e optacioneve industriale dhe navale si dhe metodat e prodhimit dhe riparimit.