NAV 420 – MANAXHIMI I OPERACIONEVE DHE CILESISE INDUSTRIALE


KURSI:                           

Master Profesional ne  Operacione Industriale dhe Navale, Master i Shkencave Inxhinieri Navale,

 

NGARKESA:                        

Semestri zgjat               15 jave

Leksione                         4  ore

Seminare                        2    ore

Detyra Kursi                   1 (nje)

Pune Laboratori             ———–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Teoritë moderne të ndërmarrjes industriale: modelet manaxheriale dhe të tjera teori. Pronësia, kontrolli, organizimi dhe struktura e ndërmarrjes. Kostot industriale, bilancet dhe kontabiliteti, investimet dhe financimet. Operacionet industriale, referencat strategjike dhe organizative dhe manaxhimi i tyre. Organizimi i prodhimit industrial. Manaxhimi i zinxhirit logjistik industrial: kërkesa, materialet, blerjet, puna dhe magazinimi. Manaxhimi i cilësisë në proceset prodhuese industriale: kontrolli i karakteristikave të produktit, proceseve produktive, pranimi i produktit, kontrolli mjedisor, i materialeve, i instrumentave matës, gjurmimi i prodhimit dhe sistemi i cilësisë industriale. Kontrolli i manaxhimit të kostove industriale. Sistemi informativ i operacioneve, aplikime kompjuterike të kontrollit të kostove, operacionet internetike