NAV 414 – APLIKIME SOFTWARE NE INUSTRI


KURSI:

 

NGARKESA:

Master Profesional

 

Semestri zgjat

Operacione Industriale dhe Navale

 

15 jave

  Leksione 4  ore
  Seminare 3   ore
  Detyra Kursi  
  Pune Laboratori —–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Vizatimi dhe modelimi ne 3D. Modelimi me siperfaqe dhe renderimi. Modelimi i trupave solide. Gjuha e programimit AutoLISP. Formatet e file-ve standard. Hyrje ne Catia. Kufizimet gjeometrike dhe dimensionale. Modelimi i trupave solide ne trajte parametrike. Hyrje ne grafiken dhe vizatimin inxhinierik. Projektimi asemblues. Hyrje ne Maxsurf. Editim, konceptim dhe perfundim projekti. Perdorimi i softeve Maxsurf, Hydromax, Hullspeed. Konceptet baze te projektimit te skafit dhe sistemeve te anijes.