NAV 350 – SISTEME DHE MEKANIZMA NDIHMES NE ANIJE


KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Navale

NGARKESA:                          

Semestri zgjat               15 jave

Leksione                          2 ore

Seminare                         2 ore

Detyra Kursi                   1

Pune Laboratori             

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Valvolat, tubacionet. Materialet e valvolave. Tipet e valvolave në anije. Kapësit dhe mirëmbajtja e tyre. Filtrat.  Pompat dhe sistemet e pompimit. Të gjitha tipet e pompave që gjenden në anije. Pompat centrifugale, pompat me piston, pompat vidë, me ingarnazhe. Pajisjet e ngarkimi-shkarkimit të çisternave e naftës dhe të gazit. Sistemi Vac-strip. Sistemi i gazit inert. Larja e depozitës. Ngarkesat e gazeve të lëngshëm. Puna e sistemit te gazit inert. Çisternat kimike. Sistemi i mbrojtjes nga zjarri. Pompat e zjarrit. Pompat e emergjencës. Sistemi i zbulimit. Shuarësit portabël të zjarrit, sistemi Halon, sistemi me shkumë, etj.. Sistemi i sherbimit ne anije. Monitorimi i permbajtjes se vajit. Sistemi i ujit te embel dhe sanitar. Impianti   i rruajtjes dhe riciklimi te ujit te perdorur. Sistemet e sherbimit te impiantit te shtytjes dhe kembyesit e nxehtesise. Ftohesit dhe kembyesit e nxehtesise. Mirmbajtja e kembyesve te nxehtesise. Kaldajat e avullit ne anije. Kaldaja te tipit D. Kaldajat ndihmese. Kaldaja me regjenerim. Sistemet e ftohjes. Sistemi i ftohjes automatik me freon. Tubacionet dhe pajisjet ndihmese. Ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit. Kushet ideale. Pastrimi i ajrit. Ngarkesa në ftohje. Ngarkesa në ngrohje. Tipet e sistemeve të kondicionimit në anije.Shpejtësia e shpërndarjes së ajrit. Pajisjet e kuvertës, Krahët dhe pajisjet e ngarkimi- shkarkimit. Vinçat. Projektimi i sistemit. Sistemet hidraulike. Sistemi i drejtimit në anije, timonat. Sistemet e transmisionit hidraulike. Transmisioni me vidë të dyfishtë. Telemotori hidraulik. Difektet dhe mirëmbajtja e sistemit të drejtimit.