NAV 330 – SISTEMET ENERGJITIKE DETARE


KURSI:

 

NGARKESA:

Bachelor  ne

 

Semestri zgjat

Inxhinieri Navale,

 

15 jave

  Leksione 2     ore
  Seminare 2     ore
  Detyra Kursi 1 (nje)
  Pune Laboratori

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Njohuri te pergjitheshme per motorat. Motoret alternative. Cikli i punes se motorit alternative. Organet kryesore te motoreve. Ciklet e punes kater dhe dy kohesh te motorit karburator dhe diesel. Krahasimet ndermjet tyre. Ciklet real te punes se motoreve. Diagramat e presioneve. Ciklet reale. Djegia dhe lendet djegese. Injektimi i lendes djegese, sistemet e ushqimit. Qarkullimi i lendes djegese. Pershkrim i funksionimit te sistemit te ushqimit dhe te injektimit. Sistemi i  qarkullimit te lendes djegese. Pluhurizimi i lendes djegese. Procesi i djegies i motoreve me ND. Procesi djegies ne motoret diezel. Procesi i zgjerimit. Procesi i zbrazjes. Diagrama e presioneve. Parametrat dhe permasat kryesore te motoreve. Ndikimi i ciklit te punes ne parametrat e motorit. Karakteristikat e punes dhe te regjimit te motorit. Faktoret qe ndikojne ne karakteristikat e punes se motorit. Dinamika e mekanizmit lekundes. Kinematika e mekanizmit. Forcat dhe momentet gjate punes se motorit. Konstruksioni i motorit. Kerkesat teknike dhe parametrat kryesor te motorit. Motoret diezel ne shtytjen navale. Aplikime te motoreve diesel ne anijet egzistuese. Kriteret e zgjedhjes te tipit te motorit. Motori dy kohesh aktualisht ne perdorim. Motori kater kohesh aktualisht ne prodhim. Turbinat me avull shtytje navale. Turbinat me gaz ne shtytje navale. Analizen mbi perberesit e rezistences te plote dhe veçorite e tyre raporti midis perberesve te rezistences. Llojet e rezistencave: te ferkimit, te formes,  te valezimit, te pjeseve te dala te anijes, e ajrit. Llojet e  levizesave, Gjeometria, vizatimet dhe konstruksioni i helikes. Karakteristikat e helikes dhe bashkeveprimi i saj me trupin e anijes, regjimet e punes te helikes, kurbat e veprimit te helikes, kavitacioni, llogaritja praktike e helikes. Diagramat e Papmelit dhe detyrat qe zgjidhen me ndihmen e tyre. Llogaritjet projektuese te helikes. Helikat me hap te rregullueshem. Provat  e impiantit te levizjes te anijes.