NAV 320 – KONSTRUKSIONE NAVALE 1


KURSI:NGARKESA: BachelorSemestri zgjat Inxhinieri Navale,15 jave
Leksione 3 ore
Seminare 2 ore
Detyra Kursi 1 (nje)
Pune Laboratori

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Projektimi Racional Struktural Baze. Aspekte baze te projektimit struktural. Analiza e sjelljes se modulit te trupit te anijes. Ngarkesat, Sjellja, Gjendjet kufitare. Ngarkesat ne anije. Ngarkesat Statike. Ngarkesat qe ndryshojne ngadale. Ngarkesat qe ndryshojne shpejte. Tipet e Analizes se Sjelljes Strukturore. Analiza e Sjelljes se Traut anije- Trau Prizmatik. Karakteristikat e kurbave te Forces Prerese dhe te Momentit Perkules. Dallimi ndermejt ngarkesave ne uje te qete dhe ngarkesat e valeve. Vleresimi i peshave te shperndara. Llogaritja e modulit te seksionit Sforcimet tangeciale ne tra. etj. Sforcimet suplementare ne traun anije gjate leshimit ne uje. Ndryshimet ne modulin e seksionit. Sforcimet tangenciale ne seksionet e hapura. Sforcimet ne seksionet me shume “qeliza”. Aspekte te llogaritjes dhe konstruktimit te paneleve. Regjistrat Navale te Klasifikimit. Analiza e strukturave te anijes me metoden me elemente te fundem. Aplikimi i paneleve. Regjistrat Navale te Klasifikimit. Analiza e strukturave te anijes me metoden me elemente te fundem. Aplikimi i nje softi