NAV 223 – Teoria e Anijes


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                     15 jave

Leksione                     3 ore

Seminare                    2 ore

Detyre Kursi               1

 

 

PERSHKRIMI :

Gjeometria e anijes, përkufizime dhe përcaktime themelore.Llogaritjet e karenave në pozicion të drejtë. Diagramat kryesore të karenave të drejta.Ekuacionet e përgjithshme të ekuilibrit te anijes. Elementët që influencojnë diagramën e stabilitetit. Influenca e bordit të lirë, gjerësisë dhe lartësisë konstruktive. Influenca e formës . Influenca e qendrës së gravitetit. Normativat ndërkombëtare në lidhje me stabilitetin e anijes në gjendje të padëmtuar.Prova e stabilitetit. Efekti i sipërfaqev të lira. Ngecja e anijes në cekinë. Zgjidhja e disa detyrave gjate shfrytezimit te anijes me ndihmen e diagramave te qendrueshmerise (statike dhe dinamike). Planet e pergjithshme dhe planet e kapaciteteve te anijes. Markerimi i bordit te anijes. Vija e sigurimit te anijes. Shkalla e ngarkeses.

Mbytja e lokaleve te anijes.  Rezistencat ne levizje te anijes dhe percaktimi i tyre. Perdorimi i metodave te perfarta per vleresimin e fuqise ne levizje te anijes. Helika detare, karakteristikat gjeometrike, kinematike dhe dinamike te saj. Bazat e teoria se drejtimit.Forcat vepruese ne trupin e anijes. Diagrama e ngarkeses, forces prerese dhe momentit perkules. Forcat vepruese ne trupin e anijes se ndodhur ne vale dhe marrja parasysh e tyre ne llogaritjet e fortesise konstruktive. Metoda Murrai. Lekundjet e anijes, percaktimi i qendrueshmerise se anijes ne lekundjet gjatesore, diagrama e lekundjeve.