NAV 210 – HIDROSTATIKA DHE STABILITETI I ANIJES


KURSI:

 

NGARKESA:

Bachelor

 

Semestri zgjat

Inxhinieri Navale,

 

15 jave

  Leksione 2     ore
  Seminare 2     ore
  Detyra Kursi 1 (nje)
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Percaktime te formes se karenes,dimensionet kryesore, vizatimi teorik, koeficientet e formes. Karakteristikat e formes se karenes, metodat e integrimit, kurbat Bonjean, siperfaqja e lagur, kurbat hidrostatike. Kushtet e ekuilibrit, Stabiliteti fillestar, lartesia metaqendrore, kurba terthore e stabilitetit, kurba GZ, efekti i siperfaqjes se lire te lengshme, efekti i ndryshimit te peshes ne stabilitet, kriteret e stabilitetit, eksperimentet inklinuese. Stabiliteti dinamik. Animi, momentet qe shkaktojne pjerresimin, efekti shtimit te peshes ne peshkim, pjerresim dhe anim. Stabiliteti pas ngecies ne ne cekine. Stabiliteti ne gjendje te pademtuar ne anije me forma jo te zakonshme. Efekti i komunikimit te lire. Nendarja dhe llogaritje e stabilitetit nga carja/demtimi. Kriteret e stabilitetit pas demtimit. Vijat e ngarkeses, rregullat e tonazhit. Perdorimi i kompjuterit ne llogaritjet e anijes.