MTH 542 – MODELIMI AKTUARIAL 2


KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Modelet frekuente dhe strikte. Modelet e shperndarjes, proceset stokastike dhe modelet e falimentimit.