MTH 541- MODELIMI AKTUARIAL 1


KURSI: Master ne Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore/jave
  Seminare 3 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Modelet e vleresimit te pagesave te jetes. Tema te vecanta perfshijne modele te mbijeteses dhe tabela te jetes, si dhe perdorimi i tyre ne llogaritjen e shperblimeve neto dhe rezervave.