MTH 531- MODELET AKTUARIALE, NGJARJET E JETES 1


KURSI:                             Master i Shkencave Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Te cilesosh ndikimin financiar të ngjarjeve të pasigurta është sfidë qendrore e matematikës aktuariale.Qëllimi i këtij kursi është të mësojë teorinë bazë aktuariale të modeleve matematikore për paqartësitë financiare, kryesisht në kohën e vdekjes. Temat kryesore janë zhvillimi i (1) shpërndarjet e probabilitetit për jeten e ardhme me variable te rastit, (2) metoda e probabilitetit për pagesat financiare në vdekje apo mbijetesë, etj.