MTH 451 – HYRJE NE MATEMATIKE FINANCIARE 2


KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Modelet Stokastike te tregjeve financiare. Kontratat përpara dhe të ardhmes. Opsionet evropiane dhe masat ekuivalente rrip freri. Mbrojtja e strategjive dhe menaxhimit të riskut. Modelet e strukturave dhe derivatet e normave të interesit. Ndalimi optimal dhe opsionet amerikane.