MTH 347 – MODELIMI I RISKUT TE KREDISE


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike Financiare
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi (1 – nje)
  Pune Laboratori (0-zero)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Manaxhimi i riskut te kredise, eshte nje kurs qe permbledh konceptet me te rendesishme te industrise finaciare dhe asaj bankare ne fushen e manaxhimit te riskut diannciar, specifikish te riskut te kredise. Me prezantimin e ndryshimeve te Basel II e me gjere, studenti aftesohet te njohe mire cili eshte nje konsumator i mire dhe cili jo, te perdore modele sasiore per te parashikuar ngjarje te mundshme ne fushen e manaxhimit te riskut te kredise, te kuptoje format me te mira te alokimit te kapitalit e te zgjedhe siaps rastit formen me te pershtatshme. Lenda ka kendveshtrimin teorik te mbeshtetur nga shume shembuj empirik qe studenti do ti perdore per te ilustruar konceptet teorike te pervetesuara.