MTH 340 – MODELIMI I TE ARDHURAVE FIKSE


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike Financiare
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi (1 – nje)
  Pune Laboratori (0-zero)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Modelimi i te ardhurave konstante eshte nje kurs qe permbledh konceptet financiare dhe ato matematikore ne vleresimin e titujve te investimit qe sigurojne te ardhura periodike konstante. Studenti aftesohet te njohe mire keto instrumenta investimi, tipet e tyre, menyren e vleresimit te tyre (pricing) dhe modelimin permes funksioneve matematikore te tendences se sjelljes se flukseve monetare te tyre (cash-flow). Lenda ka kendveshtrimin teorik te mbeshtetur nga shume shembuj empirik qe studenti do ti perdore per te ilustruar konceptet teorike te pervetesuara.