MTH 322 – LLOGARITJE DHE SIMULIME NE FINANCE


KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike -Finance
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi (1 – nje)
  Pune Laboratori (0-zero)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Monte Karlo, ndryshimet e fundme, pemët dhe  metodat e transformimit për zgjidhjen numerike të ekuacioneve diferenciale te pjesshme në finance. Theksi është në çmimet e derivateve të sigurisë.