MEK 386 – PROJEKTIMI I SISTEMEVE MEKANIKE


KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike

NGARKESA:                            

Semestri zgjat                15 jave

Leksione                          2 ore

Seminare                         2  ore

Detyra Kursi                   1 (nje)

Pune Laboratori             ———–

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Filozofia e projektimit, projektimi dhe prodhimi, materialet inxhinierike qe perdoren ne projektimin mekanik, sforcimet e thjeshta ne elementet e makinave, terheqje, shtypje, perkulje, perdredhje, sforcimet e perbera ne elementet e makinave, kufiri i qendreses, projektimi per kufirin e qendreses, projektimi   i lidhjeve te zberthyeshme, vidat, ribatinat, vida e fuqise, bashkueset, lidhjet e salduara, projektimi i boshteve, projektimi i lidhjeve me ngarkesa te ndryshueshme,projektimi i lidhjeve me ngarkesa ekcentrike, projektimi i sustave, i rripave, projektimi i elementeve te makinave, rrotat me ingranazhe, helikoidale, burma dhe rrota shoqe, projektimi i kushinetave,  projektimi i cilindrave nen presion.