MEK 382 – PROJEKTIMI I SISTEMEVE FLUIDIKE & TERMIKE


KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike

NGARKESA:                         

 Semestri zgjat             15 jave

Leksione                        3  ore

Seminare                       2  ore

Detyra Kursi                  1 (nje)

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Hyrje ne projektimin dhe analizen e sistemeve termike-fluidike. Projektimi i sistemit te tubacioneve. Projektimi I kembyeseve te nxehtesise. Projektimi dhe optimizimi I sistemeve termike-fluidike. Hyrje ne projektimin e sistemeve termo-fluidike. Analiza e rrymes ne nje system nje dimensional. Optimizimi I projektit. Software Inxhinierike. Projektimi i sistemit te tubacioneve. Standarted e tubacioneve. Rezictenca Hidraulike. Moduli optimal Humbjet e ferkimit dhe humbjet dytesore. Analiza e rrjetit te sistemit te tubacioneve. Llojet e pompave dhe perdorimi i tyre. Projektimi I kembyeseve te nxehtesise. Transmetimi I nxehtesise. Llogaritja e siperfaqes se transmetimit te nxehtesise. Llojet e shkembyeseve te nxehtesise. Metodat baze te projektimit te shkembyeseve te nxehtesise. Efikasiteti i sistemit. Metoda e temperatures logaritmike mesatare. Forcat e konveksionit. Korigjimet per shkembyesit e nxehtesise. Shkembyesit e nxehtesise me dopjo tub. Shkembyesit e nxehtesise kompakt