MEK 321 – VIBRIMET DHE KONTROLLI


KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike

NGARKESA:                            

Semestri zgjat                15 jave

Leksione                           3  ore

Seminare                          2  ore

Detyra Kursi                    1 (nje)

Pune Laboratori             ———–

 

PERSHKRIMI I LENDES

Pershkrimi i levizjes vibruese. Elementi suste, Mardheniet jolineare ne susta, elementi shuares. Vleresimi i paremetrave. Aplikime ne matlab. Kinematika, levizja plane e trupit te ngurte. Metoda pune-energji. Metoda impuls momentit. Masa dhe inercia ekuivalente.sistemet me elemente suste. Reagimi i rendit te pare i sistemit me nje grade lirie. Vibrimet e lira pa shuarje. Vibrimet e lira me shuares viskoze. Analiza e rrenjeve karakteristike. Stabiliteti. Modelet e vibrimit me shuares viskoze. Vibrimet e lira me shuarje kolombiane. Zgjidhja per reagimin harmonik. Funksioni i  transferimit. Rezonanca dhe  gjeresia e bandes. Ngacmimi i bazamentit. Cbalancimi qe rrotullohet. Shpejtesia kritike e boshtit qe rrotullohet. Modelete  me  dy  grade  lirie.  Ekuacionet  langrazhiane.  Modat  dhe  reagimi  i  sistemit.  Reagimi  harmonik.  Nyjet  dhe  reagimi  modal.  Shuarja  e vibrimeve  dhe  kontrolli. Niveli  i  lejuar  i vibrimit. Burimet  e  vibrimit.  Projektimi  i  izolatoreve  per  sistemet  me  bazament   fiks.  Izolatoret per bazamente qe levizin. Shuaresit per vibrime dinamike. Kontrolli aktiv i vibrimit. Aplikime ne matlab.