MEK 261- MEKANIKA E MATERIALEVE


KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale
 

NGARKESA:

Semestri zgjat

 

Leksione

 

Seminare

 

Detyra Kursi

15 jave

 

3 ore

 

2 ore

 

1

 

PERSHKRIMI I LENDES

Sforcimi, deformimi, mekanika e materialeve, thyerja dhe faktori i sigurise, sforcimi plan dhe deformimi plan,aplikime te ligjit te Hook-ut per materiale izotrope, principi Saint – Venant’s, faktori i perqendrimit te sforcimeve, efektet temperature, lodhja, komponentet aksiale te forcave, rrotullimi i boshtit, perkulja e traut, teoria e perkuljes simetrike, transformimi i sforcimeve dhe i deformimeve, rrethi i Mohr-it. Konceptet e sforcim dhe deformimit.  Forcat shtytese dhe terheqese. Shufra te ngarkuara aksialisht. Perdredhja e boshteve me seksion rrethor. Perkulja e traut. Sforcimet tangenciale per shkak te perkuljes. Thyerja, thyerja e traut. Siguria e struktures.Trau nen ngarkesa te kombinuara.