MEK 250 – BAZAT E INXHINIERISE TERMIKE


KURSI: Bachelor Inxhinjeri Mekanike dhe Navale
 

NGARKESA

 

Semestri zgjat

 

Leksione

 

 

Seminare

 

Detyra Kursi

 

15 jave

 

45 ore

 

30 ore

 

1

 

PERSHKRIMI I LENDES

Njohuritё themelore te termodinamikes, puna, nxehtesia, sistemi i hapur, sistemi i mbyllur,  gazet ideal, gazet e perzier, ligji i pare, ligji i dyte, ajri i lagesht, rrjedhja e gazeve, shtypja e gazeve,  ciklet e motoreve me gaz dhe me avull, ciklet e makinave ftohese dhe te pompave te nxehtesise, perciellshmeria termike, konveksioni natyral dhe i detyruar, rrezatimi termik, transmetimi i nxehtesise ne forme te pergjithshme, pajisjet e transmetimit te nxehtesise.