MEK 231 – MEKANIKE FLUIDE


KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale
 

NGARKESA:

 Semestri zgjat

 

Leksione

 

Seminare

 

Detyra Kursi

15 jave

 

3 ore

 

2 ore

 

1

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Koncepte themelore te mekanikes se fluideve, perkufizimi i lengut, vetite fizike te lengjeve, presioni statik, ekuilibri i lengjeve ne qetesi, ekuacionet diferenciale te ekuilibrit, te lengjeve, ekuacioni themelor dhe siperfaqet baras-presione, energjia e lengut, qetesia e lengjeve ne fusha te tjera te forcave, notimi i trupave simetrike, kinematika e fluideve, dinamika e fluideve, energjia dhe puna e lengut, rrjedhja me presion ne tubacione, rrymat hidraulike, veprimi dinamik i rrymave dhe koncepte mbi hidrodinamiken numerike.