MEK 208 – VIZATIM INXHINIERIK


KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale
 

NGARKESA:

Semestri zgjat

 

Leksione

 

Seminare

 

Detyra Kursi

15 jave

 

3 ore

 

2 ore

 

1

 

PERSHKRIMI I LENDES

Projektimi dhe analizat e modelimit te pamjeve te projeksioneve, njohurite baze parametrike, struktura, materiali. Standartet, konvencionet e vizatimit permbledhes se bashkimeve dhe detalizimeve. Prerjet, pamjet. Njohuri te pergjithshme per teknikat ne projektim dhe te softwareve te perdorur CAD per projektim me ndihmen e kompjuterit, vija, shtresat, primitivet ne 2D dhe 3D.