MAT 598 – TEZE DIPLOME


KURSI:                             Master Shkencor Aktuaristike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, ku praktika dhe teoria nderthuren se bashku. Studentet duhet te tregojne aftesine e tyre per te analizuar burimet teorike dhe praktike duke parashtruar konkluzione te reja dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me tematikat.