MAT 554 – Matematika e aplikuar


KURSI: Master Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 4 ore/jave
Seminare 2 ore/jave
Detyra Kursi 1
Pune Laboratori

 

Pershkrimi i lendes:

Aplikimet statistikore, njohurite ne programet SSPS, R. Trajtimi i njohurive baze te analizes së regresit. Regresi linear i thjeshtë, regresi i shumëfishtë. Analiza e variancës. Analiza e faktorëve të modelit. Ndërtimi i modelit dhe efektet e ndikimit të koefiçentëve në të. Metodat parametrike të analizës. Serite kohore. Analiza e tyre né R.

Kapitulli 1: Regresi i thjeshte linear dhe korelacioni

Kapitulli 2: Regresi i   shumfishte

Kapitulli 3:   Analiza e një faktori   të vetëm. Analiza e variances. Metoda ANOVA

Kapitulli 4: Ndikimi të efekteve të rastit në model Kapitulli 5: Metoda joparametrike në analizën e variancës Kapitulli 6: Serité kohore. Analiza e tyre ne R.