MAT 552 – ALGJEBRA E AVANCUAR 2


KURSI: Master Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore/jave
  Seminare 3 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Një studim i detajuar i teorisë se moduleve, të Teoremat e dekompozimit, algjebër lineare. Teoria e fushave, zgjerimet e fushave, fushat e fundme, ndërtimet gjeometrike, teoria Galois, zgjidhshmëria me radikalet, llogaritja e grupeve Galois te polinomeve.