MAT 522 – ANALIZË REALE DHE KOMPLEKSE 2


KURSI:                         Master Shkencor Matematikë
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 4 orë
  Seminare 3 orë
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PËRSHKRIMI I LËNDËS

Masa Lebesgue, funksionet e të matshme dhe integral i Lebesgue, teoremat e konvergjencës; funksionet monotone, variacioni i kufizuar dhe vazhdueshmeria absolute. Hapësirat LP; produkti i masave dhe teorema Fubini-së; Teorema e Radonit-Nikodym.