MAT 481- KRIPTOGRAFI


KURSI:                     Master i Shkencave Matematikë
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore
  Seminare
  Detyra Kursi (1)
  Pune Laboratori ()

 

PERSHKRIMI I LENDES

Konceptet elementare në kriptografi, kriptosistemet klasike, kriptografia me celes publik, nënshkrimet dixhitale, skemat e origjinalitetit, aritmetika modulare, rrënjët primitive, testimi i primitivitetit. Të paktën një kurs matematike në ose mbi nivelin e 3000 dhe me një gjuhë programimi apo një sistem kompjuterik është e nevojshme. 4176 me: Logaritmet Diskrete; testet pseudoprime, Faktorizimi Pollard- rho, grupet, mbetjet katrore, kriptosystemet me kurba eliptike dhe faktorizimet, teori kodesh, kriptografia kuantike