MAT 476 – Metodat e mesimdhenies ne matematike


KURSI:                          M.p ne Matematike-Fizike

NGARKESA:

Semestri:

Leksione:                     Four sessions / week, 1 hour / session

Seminare                      Two sessions / week, 1 hour / session

Detyra Kursi               3 homework during the semester

 

 

Pershkrimi i Kursit

Aftesimi praktik i studenteve ne zbatimin e metodave dhe strategjive te reja te mesimdhenies ne matematike. Ky kurs synon aftesimin e studenteve   ne kuptimin dhe analizimin e njohurive, fitimin e shkathtesive dhe shprehive matematike, zhvillimin e aftesive dhe teknikave te zgjidhjes se problemave ne matematike, aplikimin me efektivitet te teoremave themelore ne situata te ndryshme. Ky kurs synon zhvillimin e aftesive te nevojshme te studenteve  per te identifikuar problemin themelor dhe zgjidhjen e tij ne cdo fushe te matematikes se pergjithshme dhe teorike