MAT 451 – ALGJEBRA 1


KURSI: Master ne Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore/jave
  Seminare 3 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Kjo është një algjebër abstrakte per vitin e parë master e cila fokusohet kryesisht në grupet dhe strukturën e tyre. Algjebra sot është një fushë shume e gjere dhe e larmishme e per rrjedhoje permbajtja e ketij kursi te pare nuk mund te jap nje panorame te plote, e megjithate mjaftueshem ceshtje jane perfshire ketu ne menyre qe studenti te krijoje nje ide me te drejte rreth grupeve dhe stuktures se tyre brenda nje semestri. Çështjet e adresuara me se pari jane ne lidhje me: grupet, gjysmegrupet, nëngrupet, homomorphismat, teoremat isomorfizmave, grupet e lirë, paraqitjet e grupeve. Së dyti, ne fokusohemi në strukturën e grupit: produktet e drejtpërdrejta,teorema Krull – Schmid, veprimet grupeve, grupet simetrike, teorema Sylow, grupe me rend te ulet, kompozimet e serive, grupet e përgjithshme lineare, grupet e zgjidhshme, grupet nilpotent, grupet gjysme – direkte.