MAT 422 – ANALIZA 2


KURSI:                             Master Shkencor dhe Profesional Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Do të trajtohen koncepte te tilla, si: konvergjenca uniforme e vargjeve te funksioneve, serite furie, gama funksioni, transformimet lineare ne hapesiren euklidiane, integrimi dhe format diferenciale, Teorema e Stokut, analiza vektoriale, etj..