MAT 421 – ANALIZA 1


KURSI:                 Master Shkencor dhe Profesional Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Nje nderthurje e njohurive teorike dhe problemeve praktike. Do të trajtohen njohuri të sistemeve te numrave reale dhe komplekse, te hapesirave metrike, te vargjeve dhe serive numerike si dhe thellime ne veti te tilla si vazhdueshmeria, diferencueshmeria, integrueshmeria e funksionit.