MAT 410 – HYRJE NE TOPOLOGJI


KURSI:                             Master Shkencor dhe Profesional Matematike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 4 ore
  Seminare 3 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Do të trajtohen koncepte te tilla, si: teoria e bashkesive, hapesirat topologjike dhe funksionet e vazhdueshem, lidhshmeria dhe kompaktesia, numerueshmeria dhe aksiomat e ndarjes, teorema Tychonoff.