MAT 285_EKUACIONE DIFERENCIALE 1


KURSI: Bachelor Matematike, Fizike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi (-)
  Pune Laboratori (-)

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Nje studim i plote i Ekuacioneve Diferenciale:

Ekuacionet me variabla te ndashem,ekuacionet homogjene.Ekuacionet diferenciale e grades se pare.Ekuacionet lineare,ekuacioni i Bernulit dhe problemi Koshi. Ekuacionet ekzakt dhe faktori integrues. Ekuacioni Klero. Ekuacionet e grades se dyte. Ekuacionet diferenciale te grades se dyte. Metoda e koeficienteve te pacaktuar per ekuacionet johomogjene me koeficiente konstante. Teorema e konvolucionit. Metoda e variacionit te parametrave. Transformimi i Laplasit dhe vetite e tij. Transformimi invers i Laplasit.