MAT 270 – ALGJEBRA ABSTRAKTE 1


KURSI:

 

NGARKESA:

Bachelor

 

Semestri zgjat

  Matematike

 

15 jave

  Leksione 3 ore
  Seminare 2 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs ka si qëllim të jap një hyrje në teorine e grupeve. Në matematikë dhe algjebër abstrakte, teoria e grupeve studion strukturat algjebrike të njohura si grupe. Në matematikë, një grup është një grup i elementeve së bashku me një operacion binar, i tille qe çdo dy nga elementet e tij për të formojne një element të tretë të plotesoj kushtet e quajtura aksiomat e grupit.

Ne kete kurs trajtohet nje hyrje ne teorine grupeve, nengrupet , grupet ciklike, grupet e permutacioneve, grupet lineare, teoremat e homomorfizmit, dhe veprimet e grupeve (group actions), Teoremat Sylow.